Scott Lynch Midfielder Friday, 21 April, 2000 Sligo
  • Strand Celtic